مکانیک جامدات/ سازه

 

 
  • تحلیل واماندگی(خستگی، خوردگی و ...) و تعیین عمر و تمدید آن برای قطعات و تجهیزات صنعتی
  • تحلیل تجربی سامانه‌های مهندسی به کمک طراحی و اجرای تست‌های آزمایشگاهی سازه
  • طراحی و ساخت انواع مکانیزم‌های صنعتی‌، نیمه صنعتی و آزمایشگاهی
  • مدلسازی و تحلیل عددی انواع تجهیزات و سامانه‌های مهندسی